top of page

 ADAM VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

1. Zmluvný vzťah a služby:

1. 1. Adam:
Adam je obchodná spoločnosť Adam Technology s.r.o., so sídlom Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6, IČO 09360735 zapísaná v Obchodnom registri vedenom MS v Prahe, oddiel C, vložka 335125.
Adam je technologickou platformou (ďalej len "platforma Adam"), pomocou ktorej môžu fyzické a právnické osoby prejavovať záujem o poskytnutie profesionálnych služieb v oblasti domácnosti (ďalej len "profesionálne služby") poskytovaných nezávislými poskytovateľmi týchto služieb, na základe zmluvy so spoločnosťou Adam. Beriete na vedomie, že spoločnosť Adam neposkytuje profesionálne služby, a že všetky takéto služby sú poskytované nezávislými dodávateľmi, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti Adam. Profesionálnymi službami sa rozumie poskytovanie služieb určitého druhu manuálnych schopností, prevádzkovaných za účelom vytvárania zisku, ako napríklad poskytovanie maliarskych, inštalatérskych, stolárskych, elektrikárskych, architektských, sťahovacích a iných služieb Užívateľom profesionálnej služby prostredníctvom služieb Adama, a to zákazníkom a jeho profesionálom.
Prístupom k službám a ich používaním vyjadrujete súhlas s týmito zmluvnými podmienkami (ďalej len "Zmluva"), ktoré ustanovujú zmluvný vzťah medzi vami a spoločnosťou Adam. Pokiaľ s týmito zmluvnými podmienkami nesúhlasíte, nesmiete služby používať. Tieto zmluvné podmienky výslovne nahrádzajú predchádzajúce zmluvy alebo dojednania s vami. Spoločnosť Adam smie platnosť týchto zmluvných podmienok alebo ktorýchkoľvek vám poskytovaných služieb okamžite ukončiť alebo môže úplne ukončiť ponúkanie služieb či odoprieť prístup k službám či akejkoľvek ich časti, a to kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu.
Spoločnosť Adam môže zmluvné podmienky týkajúce sa služieb zmeniť. Platnosť zmien začína okamihom publikovania takto aktualizovaných zmluvných podmienok spoločnosťou Adam na tomto mieste alebo okamihom publikovania zmenených zmluvných podmienok v príslušnej službe. Prístupom k službám alebo ich používaním po publikovaní zmien vyjadrujete svoj súhlas so zmenenými zmluvnými podmienkami.

1. 2. Užívateľ služby (ďalej tiež "Vy" alebo "Užívateľ"):
Užívateľom služby sa rozumie fyzická či právnická osoba, ktorá prejavila záujem o poskytnutie profesionálnych služieb poskytovaných nezávislými dodávateľmi.
Ak ste fyzická osoba, prehlasujete využívaním platformy Adam, že máte vek najmenej 18 rokov alebo u vás nastali iné okolnosti, s ktorými zákon spojuje nadobudnutie svojprávnosti, a ste teda osoba svojprávna.
Ak konáte menom právnickej osoby, prehlasujete využívaním platformy Adam, že máte právo uzavrieť túto Zmluvu menom právnickej osoby, ktorej údaje (predovšetkým meno, IČO) ste ako reprezentant tejto právnickej osoby poskytli spoločnosti Adam pri prejavení záujmu o poskytnutie profesionálnych služieb.
Vedomým poskytnutím nepravdivých informácií vrátane, nie výhradne, mena, adresy, tel.č., e-mailovej adresy je závažné a podvodné konanie, ktoré môže spôsobiť významné škody a porušenie ochrany osobných údajov pre spoločnosť Adam, nezávislých poskytovateľov profesionálnych služieb a ďalšie tretie osoby vrátane časovej náročnosti, úsilia a nákladov vynaložených na spracovanie takejto požiadavky a vrátane potenciálnych pokút. Pokiaľ pri prejavení záujmu o poskytnutí profesionálnych služieb vedome poskytnete spoločnosti Adam nepravdivé, náhodné alebo inak vymyslené informácie, vystavujete sa riziku pokuty zo strany spoločnosti Adam vo výške 800€ za každé takto vedome poskytnuté nepravdivé údaje.

 

1. 3. Profesionál:
Profesionálom sa rozumie nezávislý poskytovateľ služieb, ktorý je právnická alebo fyzická osoba, ktorá ma ako zmluvný partner spoločnosti Adam záujem o uzatvorenie Zmluvy o dielo s Užívateľom služby, ktorej predmetom je poskytovanie profesionálnych služieb definovaných v bode 1.1.
Beriete na vedomie, že Profesionáli sú nezávislí poskytovatelia služieb a nie sú zamestnancami spoločnosti Adam. Medzi Profesionálmi a spoločnosťou Adam neexistuje akýkoľvek pracovnoprávny vzťah.
Beriete na vedomie, že Adam nevykonáva kontrolu profesionálnych licencií či povolení Profesionálov poskytujúcich služby vyžiadaných prostredníctvom platformy Adam.
Poskytovanie profesionálnych služieb definovaných v bode 1.1.:
Beriete na vedomie, že Adam nie je poskytovateľom profesionálnych služieb. Profesionálne služby sú dodávané nezávislými poskytovateľmi služieb - Profesionálmi, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti Adam.

1. 4. Zmluva o dielo:
Zmluvou o dielo sa rozumie zmluva, uzatvorená medzi Užívateľom služby a Profesionálom, ktorej predmetom je záväzok Profesionála poskytnúť Užívateľovi služby profesionálne služby v dojednanom rozsahu a za dohodnutú cenu.

1. 5. Priestor poskytovania služieb: ​Jedná sa o priestory, ktoré Užívateľ služby špecifikoval pri prejavení záujmu o profesionálne služby v Dopyte.

1. 6. Spôsob komunikácie strán ​Komunikácia strán prebieha prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v prípade Užívateľa služby v Dopyte a v prípade spoločnosti Adam na webových stránkach spoločnosti Adam.

1 .7. Služby spoločnosti Adam Služby, ktoré poskytuje spoločnosť Adam zahŕňajú predovšetkým poskytovanie technologickej platformy Adam, zákazníckej podpory, zaistenia komunikácie medzi Zákazníkom a Užívateľom profesionálnej služby.

2. Zadanie dopytu k vyhľadaniu Profesionála

2. 1. Obsahom zadania dopytu k vyhľadaniu Profesionála na webe www.maliaradam.sk alebo na inej, presmerovanej alebo inak upravenej adrese (ďalej len "Dopyt") je najmä:
- špecifikácia priestoru poskytovania služieb, o ktoré má Užívateľ služby záujem
- informácia, či je požadované, aby Profesionál zaistil materiál (napr. farby) na vykonanie služby, alebo či si Užívateľ služby praje zaistiť materiál sám na vlastné náklady
- prípadne ďalšie relevantné informácie súvisiace s poskytnutím profesionálnych služieb
- cena ponúkaná Užívateľom služby Profesionálovi za vykonanie profesionálnych služieb
- meno a priezvisko Užívateľa služieb
- telefónne číslo Užívateľa služieb
- e-mailová adresa Užívateľa služieb
- Užívateľom služby preferovaný dátum vykonania profesionálnych služieb Profesionálom
- adresa priestoru poskytovania služieb

3. Rozsah profesionálnych prác

3. 1. Presná špecifikácia Užívateľom služby dopytovaných služieb Profesionála je uvedená v Dopyte služieb.

3. 2. Zaistené profesionálne služby sú vykonávané v mieste poskytovania služieb uvedenom v Dopyte služieb.

3. 3. Konečný rozsah prác a cenu za vykonanie prác si Užívateľ služby s Profesionálom odsúhlasí v mieste poskytovania služieb pred zahájením prác, a to písomnou formou s podpisom oboch strán (ďalej tiež len “Objednávka”).

4. Cena 

​4. 1. Beriete na vedomie, že využívanie služieb platformy Adam môže mať za následok poplatky za služby alebo tovar, ktoré obdržíte od Profesionála. Potom, čo ste obdržali služby alebo tovar získaný využívaním služby platformy Adam, vám platbu príslušných poplatkov v mene Profesionála sprostredkuje spoločnosť Adam ako zástupca pre výber platieb s obmedzenou právomocou takéhoto Profesionála. Poplatky vami zaplatené sú konečné a nevratné, pokiaľ spoločnosť Adam nestanoví inak.

4. 2. Adam na webe www.maliaradam.sk Užívateľovi po zadaní vstupných informácií ponúka odporúčanú cenu, ktorá podľa Adama zodpovedá zadaným vstupným informáciám, a pri ktorej podľa Adama môže dôjsť k spojeniu Užívateľa služby s Profesionálom. Táto cena je iba odporúčaná a odhadovaná na základe Užívateľom služby vložených informácií. Konečná cena je stanovená výhradne na základe dohody medzi Profesionálom a Užívateľom služby na mieste vykonania Služieb pred zahájením poskytovania profesionálnych služieb Profesionálom. Adam konečnú cenu nestanovuje a nemá na jej stanovenie akýkoľvek vplyv.

 

4. 3. Konečná cena za poskytnutie profesionálnych služieb bude Profesionálom stanovená pred zahájením profesionálnych služieb na mieste na základe odborného zhodnotenia rozsahu prác, vymerania Priestoru poskytovania služieb a ďalších faktorov, ktoré môžu mať na finálnu cenu vplyv.

 

4. 4. V prípade, že sa konečná cena stanovená Profesionálom pred zahájením profesionálnych služieb bude líšiť od odporúčaného odhadu, má Užívateľ právo pred zahájením prác na zrušenie Dopytu.

 

4. 5. Cena je splatná vždy do 5. dňa od predania hotových prác Profesionálom výhradne a nie inak než na účet 2202019390/2010. Na platby hotovosťou alebo na iný účet nebude braný ohľad.

4. 6. V prípade vzniku preplatku má Užívateľ právo na jeho vrátenie, a to v lehote 30 dní odo dňa, kedy existenciu preplatku Adam potvrdil e-mailom.

 

4. 7. Užívateľ služby má právo svoj Dopyt do 5 dní pred plánovaným zahájením profesionálnych služieb bezplatne zrušiť. Pokiaľ dôjde k zrušeniu Dopytu neskôr než 5 dní pred plánovaným zahájením služieb Profesionálom, Adam môže Užívateľovi služby účtovať storno poplatok do výšky 30% odporúčanej ceny Dopytu, minimálne však 80€.

4. 8. Užívateľ služby výslovne súhlasí s tým, že v prípade, že riadne neuhradí cenu za dielo vykonané podľa Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Profesionálom a Užívateľom služby v nadväznosti na využitie Služieb spoločnosti Adam, dôjde k postúpeniu nasledujúcich pohľadávok z Profesionála na spoločnosť Adam, ktorá bude tieto pohľadávky na Užívateľovi služby vymáhať:
a) celá pohľadávka s príslušenstvom spočívajúca v nároku na úhradu ceny za vykonanie diela Užívateľom služby na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Profesionálom a Užívateľom služby v nadväznosti na využitie Služieb spoločnosti Adam;
b) celá pohľadávka s príslušenstvom spočívajúca v nároku na úhradu zmluvnej pokuty Užívateľom služby vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za cenu za dielo za každý, hoci len začatý deň oneskorenia s hradením ceny za dielo na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Profesionálom a Užívateľom služby v nadväznosti na využitie Služieb spoločnosti Adam.

5. Uzatvorenie Zmluvy o dielo

​5. 1. Uzatvorenie Zmluvy o dielo je potvrdené podpisom Objednávky.

5. 2. Uzatvorením Zmluvy o dielo sa Profesionál zaväzuje poskytovať Užívateľovi služby profesionálne služby v rozsahu a za podmienok stanovených v Objednávke profesionálnych služieb na mieste pred zahájením profesionálnych služieb.

 

​5. 3. Adam negarantuje profesionalitu, prevedenie ani kvalitu dodania služieb od jednotlivých Profesionálov.

​5. 4. Platforma Adam umožňuje efektívne spojenie Užívateľa služby s Profesionálom. Adam Užívateľovi služieb neodporúča, ani inak neradí s voľbou konkrétneho Profesionála.

5. 5. V prípade opakovaných Dopytov rovnakého Užívateľa služby alebo Dopytov na rovnaký Priestor poskytovania služieb Adam negarantuje, že dôjde k spojeniu s rovnakým Profesionálom, identickému prevedeniu alebo kvalite profesionálnych služieb.

Zákazník za vyššie uvedených podmienok postupuje na Adama uvedené pohľadávky týkajúce sa všetkých budúcich Zmlúv o dielo uzatvorených s Užívateľmi služieb v súvislosti s využívaním Služieb poskytovaných Adamom. Adam tieto budúce pohľadávky za vyššie uvedených podmienok prijme.

 

6. Ostatné podmienky Zmluvy o dielo

​Nad rámec dojednaní uvedených v týchto Podmienkach zhora a v Dopyte profesionálnych služieb sa dojednávajú tieto podmienky poskytovania profesionálnych služieb Profesionálom Užívateľovi služby:

​6. 1. Profesionál je povinný Užívateľa služby informovať o rozsahu a konečnej cene profesionálnych služieb, a to podpisom Objednávky Profesionálom a Užívateľom služby.

6. 2. Profesionál upovedomí Užívateľa služby o vykonaní odborných služieb podpisom predávacieho protokolu o vykonanom diele (ďalej len "Predávací protokol"), ktorý by mal byť podpísaný medzi Profesionálom a Užívateľom služby.

6. 3. Profesionál je oprávnený vykonať službu v ktorúkoľvek dobu či ktorýkoľvek deň v čase v závislosti na dohode s Užívateľom služby.

6. 4. Užívateľ služby sa zaväzuje poskytovať Profesionálom potrebnú súčinnosť vyplývajúcu zo zmluvných dojednaní alebo Profesionálom odôvodnene požadovanú, a to najmä:
- pustiť Profesionála do priestorov určených k vykonaniu služby, prípadne odovzdať Profesionálovi kľúče či prístupové kódy od priestorov objektu za účelom vykonania služby
- zaistiť, aby boli Priestory poskytovania služieb dostupné a spôsobilé k vykonaniu služby, a to predovšetkým vyprázdnené od všetkých predmetov, ktoré bránia alebo môžu brániť vykonaniu práce. Profesionál nie je povinný zaistiť odstránenie týchto predmetov pre riadny výkon svojej činnosti. V prípade, že tieto predmety nebudú odstránené, Profesionál nie je povinný a oprávnený zaistiť ich odstránenie a vykonanie služby a zároveň Profesionál nezodpovedá za vady vykonanej činnosti spôsobených neodstránením týchto predmetov. Uvedené nie je uplatňované, pokiaľ Užívateľ služby v Dopyte prejavil záujem, príp. s Profesionálom pred potvrdením finálnej ceny zjednal službu sťahovania predovšetkým nábytku alebo iných hnuteľných vecí a dôkladné upratovanie po vykonaní profesionálnych služieb
- zdržať sa všetkého, čím by bolo bránené vo vykonaní profesionálnych služieb
- Užívateľ služby sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po vykonaní profesionálnych služieb tento Priestor prezrieť a skontrolovať
- ak je Užívateľom služby právnická osoba, zaväzuje sa zaistiť dodržiavanie uvedených povinností aj užívateľovi objektu, v ktorom dochádza k poskytovaniu služby

6. 5. V prípade omeškania Užívateľa služby s úhradou ceny za potvrdenú Objednávku (t.j. odmeny za vykonané profesionálne služby) sa Užívateľ služby zaväzuje zaplatiť Profesionálovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý, hoci len začatý deň omeškania.

 

​7. Kontrola vykonávania profesionálnych služieb a riešenie reklamácií

7. 1. S ohľadom na charakter vykonávanej činnosti je Užívateľ služby oprávnený vytknúť vady vykonanej práce Profesionála bezodkladne po ich zistení, najneskôr však v deň odovzdania Priestorov Profesionálom, a to uvedením vytýkaných vád do Predávacieho Protokolu s tým, že je povinný popísať konkrétne vady profesionálnych služieb a zaslaním kópie Predávacieho protokolu na e-mail spoločnosti Adam uvedenom na webe spoločnosti.

 

7. 2. V prípade, že nebude služba reklamovaná spôsobom podľa odstavca zhora, má sa za to, že bola vykonaná riadne v súlade s Objednávkou.

 

7. 3. V prípade skrytých vád je Užívateľ služby oprávnený vytknúť vady vykonanej práce bezodkladne po ich zistení. Potom, čo klient spoločnosti Adam oznámi skryté vady, je povinný si urýchlene do 30 dní od obdržania reklamácie zjednať náhradný termín poskytnutia opravy.

 

7. 4. V prípade, že Profesionál spôsobí porušením svojich zmluvných povinností Užívateľovi služby škodu, má Užívateľ služby nárok na jej náhradu zo strany Profesionála.

 

7. 5. Pred vpustením Profesionála do Priestorov poskytovania služieb je Užívateľ služieb povinný bezpečne uložiť všetky cenné a krehké predmety. Za prípadnú stratu alebo poškodenie týchto predmetov Adam nenesie žiadnu zodpovednosť.

 

8. Ochrana osobných údajov

8. 1. Užívateľ služby udeľuje podľa Českého právneho poriadku ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o ochrane osobných údajov, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, poskytnutých spoločnosti Adam. Spracovanie predmetných osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie podľa Dopytu.

8. 2. Osobné údaje Užívateľa služby môžu byť odovzdané Profesionálovi, ktorý prejavil záujem o poskytovanie služieb Užívateľovi služieb na základe jeho zadaného Dopytu.

 

8. 3. Používaním platformy Adam predovšetkým, nie iba, zadaním Dopytu vyslovujete súhlas s obdržaním komunikácie zo strany Adama, a to vrátane SMS správ, telefonátov, e-mailovej komunikácie alebo listov. Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

 

8. 4. Adam informuje Užívateľa služby o jeho práve prístupu k osobným údajom a práve na opravu osobných údajov. Pokiaľ Užívateľ služby zistí alebo sa domnieva, že Adam vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Užívateľa služby alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, má právo požiadať spoločnosť Adam o vysvetlenie, požadovať, aby bol takto vzniknutý stav odstránený, najmä sa môže jednať o blokovanie poskytnutých osobných údajov, vykonanie ich opravy, ich doplnenia či likvidáciu.

 

8. 5. Užívateľ služby týmto udeľuje spoločnosti Adam výslovný súhlas so zasielaním obchodných oznámení týkajúcich sa jej služieb na elektronickú adresu. Adam informuje Užívateľa služby, že súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu môže kedykoľvek odvolať.

 

8. 6. Spoločnosť Adam môže poskytnúť spracovateľovi poistných nárokov alebo poisťovni všetky potrebné informácie v prípade sťažnosti, sporu alebo konfliktu, ktorý môže znamenať vznik poistného nároku a ktorého účastníkom ste vy a nezávislý poskytovateľ, pokiaľ sú také informácie nevyhnutné na vyriešenie danej sťažnosti, sporu alebo konfliktu.

8. 7. Užívateľ dáva súhlas Profesionálovi so zhotovením fotografií alebo videí dokončenej práce a zároveň dáva súhlas Adamovi s použitím týchto materiálov pre prezentáciu (web, Facebook, Google alebo pre iné propagačné materiály alebo účely).

 

9. Spoločné a záverečné ustanovenia

 

9. 1. Tieto Podmienky platia subsidiárne pre jednotlivé Zmluvy o dielo a Dopyty profesionálnych služieb.

9. 2. Rozhodné právo - Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa riadia právom Českej republiky.

 

9. 3. Služby sú poskytované “tak, ako sú” a “ak sú k dispozícii”. Spoločnosť Adam sa zrieka všetkých vyhlásení a záruk, či už výslovných, nepriamych či zákonných, ktoré nie sú výslovne uvedené v týchto zmluvných podmienkach.

 

9. 4. Spoločnosť Adam navyše nerobí žiadne vyhlásenia, záruky alebo záväzky týkajúce sa spoľahlivosti, včasnosti, kvality, vhodnosti či dostupnosti služieb alebo akýchkoľvek služieb vyžiadaných prostredníctvom využitím našich služieb ani záruky, že služby budú nepretržité či bezchybné.

 

9. 5. Spoločnosť Adam negarantuje kvalitu, vhodnosť, bezpečnosť či dostupnosť Profesionála.​

9. 6. Užívateľ služby udeľuje svoj výslovný predchádzajúci súhlas v zmysle ust. § 1897 druhá veta Občianskeho zákonníka ČR s tým, aby spoločnosť Adam postúpila ním zvolenej tretej osobe práva z Dopytu pre neho vyplývajúce, a to pokiaľ súčasne s tým na rovnakú osobu prevedie aj povinnosti z tohto Dopytu pre neho vyplývajúce. V prípade potreby sa Užívateľ služby zaväzuje udeliť súhlas podľa prvej vety tohto odstavca v príslušnej forme aj vo vzťahu k tretej osobe zvolenej spoločnosťou Adam.

 

9. 7. Užívateľ služby potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Podmienkami, a že s nimi súhlasí.​

​9. 8. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 8. 2020.

Adam Technology s.r.o. | Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6 | IČ: 09360735
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 335125
www.maliaradam.sk

bottom of page