top of page

VŠEOBEOCNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZNÍKOV

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky stanovujú hlavné podmienky upravujúce užívanie služieb Adama zo strany Zákazníkov.

Poskytovať profesionálne služby prostredníctvom platformy Adam je možné len na základe súhlasu s nižšie uvedenými podmienkami a ustanoveniami.

 

Článok I.
Vymedzenie pojmov

 

1. Pre účely tejto zmluvy sa rozumie:

​Adam/spoločnosť Adam - obchodná spoločnosť Adam Technology s.r.o., so sídlom Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6, IČO 09360735 zapísaná v Obchodnom registri vedenom MS v Prahe, oddiel C, vložka 335125, je podnikateľským subjektom poskytujúcim administratívnu a technologickú podporu podnikateľskej činnosti Zákazníkov (ďalej len “služby”) v obore profesionálnych služieb a prepája záujemcov o profesionálne služby so svojimi Zákazníkmi, ktorí majú záujem profesionálne služby v danom čase a na danom mieste poskytovať.

​Zákazník - fyzická alebo právnická osoba podnikajúca na základe platného živnostenského oprávnenia v obore profesionálnych služieb, ktorá poskytuje svojim menom a na svoju zodpovednosť profesionálne služby finálnym užívateľom služby na základe samostatného právneho vzťahu, založeného zmluvou o dielo, alebo fyzická osoba poskytujúca profesionálne služby náhodne a nepravidelne, ktorej príjmy získané z tejto činnosti neprekročia čiastku 2 000€.

​Služby spoločnosti Adam - služby, ktoré poskytuje spoločnosť Adam, vrátane poskytovania technologickej platformy Adam, zákazníckej podpory, zaistenia komunikácie medzi Zákazníkom a Užívateľom profesionálnej služby a ďalšie podobné služby.

Zmluva - znamená zmluvu o užívanie služieb platformy Adam, uzatváranú konkludentným právnym jednaním a tieto všeobecné obchodné podmienky upravujúce vzťahy medzi Zákazníkom a spoločnosťou Adam ohľadom užívania služieb spoločnosti Adam.

Profesionál - je zákazníkov predstavený, zamestnanec alebo dodávateľ (osoba vykonávajúca pre zákazníka profesionálne služby, ktorá nie je jeho zamestnancom): a ktorý v danom okamihu spĺňa platné podmienky spoločnosti Adam pre aktívnych profesionálov využívajúcich služieb Adama; a ktorému spoločnosť Adam poskytla oprávnenie na prístup k službám Adama za účelom poskytovania profesionálnych služieb zákazníkovým menom.

Užívateľ profesionálnej služby/Užívateľ služby - fyzická alebo právnická osoba dopytujúca profesionálne služby, ktorá so Zákazníkom vstupuje do samostatného zmluvného vzťahu, na základe ktorého sú Zákazníkom poskytované profesionálne služby.

Profesionálne služby - sa rozumie poskytovanie služieb určitého druhu manuálnych zručností, prevádzkovaných za účelom vytvárania zisku, ako napríklad poskytovanie maliarskych, inštalatérskych, stolárskych, elektrikárskych, architektských, sťahovacích a iných služieb Užívateľom profesionálnej služby prostredníctvom služieb Adam, a to zákazníkom a jeho profesionálom.

​Dopyt profesionálnych služieb - dopyt Užívateľa služby voči Adamovi, prostredníctvom ktorého Adam zaisťuje pre Zákazníka príležitosť poskytnúť Užívateľovi profesionálne služby.

​Zmluva o dielo - zmluva uzatvorená písomnou objednávkou medzi Užívateľom služby a Zákazníkom, ktorý prostredníctvom Profesionálov poskytne profesionálne služby Užívateľovi služby. Zmluva o dielo je samostatným právnym vzťahom medzi Zákazníkom a Užívateľom služby, za ktorého riadne plnenie nesie plnú zodpovednosť Zákazník. Adam nie je zmluvnou stranou zmluvy o dielo a nevznikajú mu z tejto zmluvy žiadne právne povinnosti.


 

Článok II.
Úvodné prehlásenie zmluvných strán

 

1. Spoločnosť Adam prehlasuje, že je prevádzkovateľom technologickej platformy a má odborné skúsenosti, znalosti a know-how, na základe ktorých je schopná generovať v oblasti profesionálnych služieb zákazky pre Zákazníka za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

​2. Zákazník prehlasuje, že má záujem o obchodnú spoluprácu s Adamom, spočívajúcu v používaní technologických a administratívnych služieb na podporu svojej podnikateľskej činnosti. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že Adam je poskytovateľom administratívnej a technologickej podpory a neposkytuje profesionálne služby, tak, ako sú definované v bode 1. článku I..

​3. Vyhlásenie strán. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že za účelom generovania obchodných príležitostí, poskytovania technologickej podpory a za účelom administratívnej podpory od spoločnosti Adam pre Zákazníka uzatvárajú túto zmluvu.

   

 

Článok III.
Predmet zmluvy

 

Adam sa zaväzuje poskytovať po dobu trvania tejto zmluvy administratívnu a technologickú podporu podnikateľskej činnosti Zákazníka podľa tejto zmluvy. Zákazník sa zaväzuje za takto poskytnuté služby hradiť Adamovi servisný poplatok.

 

Článok IV.
Vymedzenie vzťahu medzi Zákazníkom a Užívateľom

 

Vzťah zmluvných strán - Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že na základe jeho poskytovania profesionálnych služieb Užívateľom vzniká medzi Zákazníkom a Užívateľom Zmluva o dielo, teda, právne záväzný priamy obchodný vzťah, ktorého účastníkom nie je spoločnosť Adam. Za akékoľvek povinnosti či záväzky voči Užívateľom alebo tretím stranám, ku ktorých vzniku došlo na základe poskytnutia profesionálnych služieb Zákazníkom, nesie výhradnú zodpovednosť Zákazník.

Kontaktné údaje - Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že spoločnosť Adam môže Užívateľovi na základe primeranej požiadavky zdeliť zákazníkove kontaktné údaje a/alebo údaje o poistení.


 

Článok V.
Vymedzenie vzťahu medzi Adamom a Zákazníkom

 

1. Vzťah zmluvných strán. Adam prepája záujemcov o profesionálne služby (potenciálnych Užívateľov služby) so svojimi Zákazníkmi, ktorí majú záujem poskytovať profesionálne služby v daný čas a na danom mieste. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že na základe toho, že spoločnosť Adam poskytuje Zákazníkovi administratívnu a technologickú platformu a generuje v oblasti profesionálnych služieb nové zákazky, vzniká medzi Adamom a Zákazníkom právne záväzný, priamy obchodný vzťah s rovným postavením Adama a Zákazníka ako dvoch samostatných podnikateľských subjektov. Adam neriadi ani neovláda Zákazníka či jeho Profesionálov pri plnení tejto zmluvy. Zákazník a jeho Profesionáli nie sú oprávnení spoločnosť Adam akokoľvek právne zaväzovať a zaručujú sa, že sa nebudú vydávať za jej zamestnancov, konateľov ani splnomocnených zástupcov spoločnosti Adam alebo jej pobočiek. Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že táto zmluva nie je pracovnou zmluvou a na jej základe nevzniká medzi spoločnosťou Adam a Zákazníkom (ani jeho Profesionálmi) žiadny pracovný pomer (z pohľadu pracovného práva, daňového práva či sociálneho práva). Vo vzťahu medzi Zákazníkom a spoločnosťou Adam nesie a ponesie výhradnú zodpovednosť za poskytovanie profesionálnych služieb svojimi Profesionálmi Zákazník.

2. Odmena za profesionálne služby je potom výsledkom stretnutia priania Užívateľa služby, za koľko je ochotný zaplatiť za danú službu, a prianím Zákazníka, za ktorú je ochotný službu poskytnúť. Na základe toho, Adam prepája Užívateľa služby so Zákazníkmi, ktorí sú ochotní za daných podmienok službu uskutočniť. Navrhnutá cena pre obe strany je potom odporúčaná hodnota, ktorá by mala uľahčiť spojenie potenciálneho Užívateľa služby so Zákazníkom ochotným za týchto podmienok službu vykonávať. Obe strany majú možnosť finálnu cenu ľubovoľne ovplyvňovať.

3. Prijímanie zákaziek. Zákazník a jeho Profesionáli majú právo vygenerovanú zákazku od Adama prijať alebo odmietnuť. Prijatím zákazky Zákazník súhlasí s uzavretím Zmluvy o dielo s Užívateľom služby. Tým akceptuje rozsah zákazky a s tým spojené úkony vrátane služieb zahrnutých v kalkulácii či dodatočných služieb dopytovaných Užívateľom služby a kvalitu požadovanú Užívateľom služby, ktoré boli Zákazníkovi predom prezentované prostredníctvom spoločnosti Adam alebo niektorým z jej zástupcov.

4. Služba vykonaná inou osobou. Pokiaľ Zákazník plní svoj záväzok z tejto zmluvy a zo zmluvy o dielo prostredníctvom svojich Profesionálov, nesie za toto plnenie ich prostredníctvom rovnakú zodpovednosť, ako by ju plnil sám. Túto skutočnosť má povinnosť Zákazník nahlásiť v dostatočnej dobe pred uskutočnením samotnej služby spoločnosti Adam.

5. Informačná povinnosť. Zákazník a jeho Profesionáli berú na vedomie a prijímajú požiadavku Užívateľa služby pred zahájením poskytovania profesionálnych služieb s Užívateľom služby písomne potvrdiť konečnú cenu služby a rozsah profesionálnej služby. Zákazník a jeho Profesionáli taktiež berú na vedomie a prijímajú požiadavku Užívateľa služby po dokončení profesionálnej služby s Užívateľom služby podpísať protokol, ktorého podpísaním Užívateľ služby súhlasí s prevedením, kvalitou, rozsahom vykonaných služieb.

6. Postúpenie pohľadávok podľa § 1887 občianskeho zákonníku – V prípade, že Užívateľ služby úplne neuhradí Zákazníkovi cenu za dielo vykonané podľa Zmluvy o dielo uzatvorené medzi Užívateľom služby a Zákazníkom v nadväznosti na využitie Služieb spoločnosti Adam, a to do 5. dňa od odovzdania hotového diela Profesionálom, postupuje Zákazník uplynutím tejto lehoty na spoločnosť Adam:

a) celú svoju pohľadávku s príslušenstvom spočívajúcu v nároku na úhradu ceny za vykonanie diela Užívateľom služby na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Užívateľom služby a Zákazníkom v nadväznosti na využitie Služieb spoločnosti Adam;

b) celú svoju pohľadávku s príslušenstvom spočívajúcu v nároku na úhradu zmluvnej pokuty Užívateľom služby vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za cenu za dielo za každý, hoci len začatý deň omeškania s hradením ceny za dielo na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Užívateľom služby a Zákazníkom v nadväznosti na využitie Služieb spoločnosti Adam.

Zákazník za uvedených podmienok postupuje na spoločnosť Adam špecifikované pohľadávky týkajúce sa všetkých budúcich Zmlúv o dielo uzatvorených s Užívateľmi služby v nadväznosti na využitie Služieb spoločnosti Adam. Spoločnosť Adam tieto budúce pohľadávky za uvedených podmienok prijíma.

 

Článok VI.
Vymedzenie vzťahu medzi Zákazníkom a Profesionálmi

 

Vzťah zmluvných strán - Za akékoľvek povinnosti či záväzky voči Profesionálom, ku ktorých vzniku došlo na základe Zákazníkovho vzťahu s jeho Profesionálmi (vrátane poskytnutia profesionálnych služieb), nesie výhradnú zodpovednosť Zákazník. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že bude vykonávať výhradnú kontrolu nad Profesionálmi a dodržiavať všetky platné právne predpisy (vrátane predpisov týkajúcich sa daní, sociálneho poistenia a pracovnoprávnych vzťahov) upravujúce zákazníkov vzťah s jeho Profesionálmi či inak s ním súvisiace.

Zodpovednosť za Profesionálov - Zákazník berie na vedomie, že za všetkých okolností nesie voči Užívateľom a spoločnosti Adam zodpovednosť a ručí za konanie a pochybenie svojich Profesionálov.

Článok VII.
Požiadavky na profesionálne služby

 

1. Kontrola kvality. Užívateľ služby požaduje riadne a kvalitné plnenie profesionálnych služieb. Kontrola kvality profesionálnych služieb je zaistená predovšetkým Užívateľom služby.

2. Hodnotenie služby Užívateľom. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že: (a) po realizovaní profesionálnej služby bude Užívateľ profesionálnej služby vyzvaný spoločnosťou Adam, aby danú službu ohodnotil prostredníctvom technologickej platformy Adam, pričom môže uviesť nepovinný komentár či spätnú väzbu týkajúcu sa daných profesionálnych služieb.

3. Priemerné hodnotenie. Zákazník berie na vedomie, že prianím spoločnosti Adam je umožniť Užívateľom prístup k službám vysokej kvality prostredníctvom administratívnej a technologickej platformy spoločnosti Adam. Aby každý Profesionál mohol naďalej využívať prístup k administratívnej a technologickej platforme Adam, musí jej priemerné hodnotenie zo strany Užívateľov prekračovať minimálne prijateľné priemerné hodnotenie stanovené spoločnosťou Adam pre danú oblasť, ktorého výšku môže spoločnosť Adam podľa vlastného uváženia čas od času aktualizovať (ďalej len “minimálne priemerné hodnotenie”).

4. Reklamácie. Zákazník akceptuje, že môže dôjsť k výmene Zákazníka pre predmetného Užívateľa služby.

Na základe žiadosti od Užívateľa služby, opakovaných reklamácií, porušenia zmluvy, hodnotenia nižšieho než je minimálne priemerné hodnotenie či akéhokoľvek podozrenia z poškodenia dobrého mena spoločnosti Adam, jej obchodnej značky, povesti alebo obchodnej činnosti spoločnosti Adam, alebo jej pobočiek, má Adam právo Zákazníka pre konkrétneho Užívateľa služby, či ľubovoľnú skupinu Užívateľov služby, nahradiť iným Zákazníkom, a to podľa výlučného posúdenia spoločnosti Adam. Adam si ďalej ponecháva právo podľa svojho výhradného a primeraného uváženia deaktivovať využívanie administratívnej a technologickej podpory Adam.

Zákazník súhlasí, že prípadné reklamácie môžu byť komunikované priamo Užívateľom služby alebo aj prostredníctvom spoločnosti Adam.

 

Článok VIII.
Požiadavky na Zákazníka

 

1. Dokumentácia a odbornosť. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že bude vždy

a. mať všetky oprávnenia, licencie a povolenia vyžadované právnym poriadkom Slovenskej republiky pre výkon profesionálnych služieb. Zákazník súhlasí s tým, že jeho Profesionáli sú zdravotne spôsobilí na výkon profesionálnych služieb.
b. disponovať odbornými znalosťami a skúsenosťami a udržiavať vysoký štandard profesionality, výkonu služby a zdvorilého prístupu.

​Adam si vyhradzuje právo nezávisle čas od času overovať dokumentáciu Zákazníka, a to spôsobom, ktorý považuje podľa svojho primeraného uváženia za vhodný.

2. Poistenie. Zákazník súhlasí s tým, že po dobu platnosti tejto zmluvy zaistí pre svoju samostatnú podnikateľskú činnosť komerčné poistenie zodpovednosti podnikateľa.

Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že spolu s každým z Profesionálov nesie výhradnú zodpovednosť za prijatie takých opatrení, ktoré môžu byť primerané a vhodné, vrátane zaistenia zodpovedajúceho poistenia, ktoré spĺňa požiadavky všetkých platných právnych predpisov.

3. Mlčanlivosť. Zákazník súhlasí s tým, že bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v rámci obchodnej spolupráce podľa tejto zmluvy, najmä o zákazníkoch, cenách služieb, ďalej o know-how Adama a o obsahu tejto zmluvy, a to aj po jej skončení.

4. Vlastné zdroje. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že si pre vykonávanie činnosti podľa tejto zmluvy a podľa Zmluvy o dielo zaistí vlastné pomôcky, prostriedky a ostatné nástroje, ktoré potrebuje pre kvalitné vykonanie služby a dopraví sa na miesto plnenia v dohodnutých termínoch na vlastné náklady.

5. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým nevykonávať profesionálne služby pre Užívateľov služby na území SR, s ktorými má alebo mal v minulosti uzavretú zmluvu prostredníctvom spoločnosti Adam, a nevykonávať žiadnu inú činnosť, ktorá by bola v rozpore so záujmami spoločnosti Adam, a ktorá by mala či mohla mať konkurenčnú povahu a spôsobila akúkoľvek ujmu na strane spoločnosti Adam, a to ako počas trvania tejto zmluvy, tak po dobu 1 roku po ukončení tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Adam. Porušenie tohto ustanovenia je dôvodom pre okamžité rozviazanie zmluvného vzťahu so Zákazníkom a jeho Profesionálmi.

 

Článok IX.
Finančné podmienky

1. Súhlas so zastúpením pre príjem platieb. Zákazník menuje spoločnosť Adam svojim dočasným zástupcom pre príjem platieb a vystavovanie dokladov, a to výhradne od Užívateľov služby, s ktorými Zákazník uzavrie Zmluvu o dielo. Zákazník súhlasí s tým, že platba týmto spôsobom uhradená spoločnosti Adam je považovaná za platbu uhradenú Užívateľom služby priamo Zákazníkovi.

​2. Doklady. Zákazník berie na vedomie a súhlasí tým, že v rámci administratívnej podpory Adama môže Adam v jeho mene vystaviť platobné doklady, účtenky, faktúry alebo daňové doklady. Pomocou technologickej platformy budú Zákazníkovi tieto doklady doručené. Zákazník má povinnosť doklady bezodkladne prekontrolovať. Akékoľvek opravy alebo návrhy na opravy platobných dokladov, účteniek, faktúr alebo daňových dokladov za profesionálne služby musia byť spoločnosti Adam písomne predložené do troch (3) pracovných dní od ich vystavenia. V prípade, že k takémuto oznámeniu nedôjde, spoločnosť Adam neponesie zodpovednosť za akékoľvek chyby na dokladoch a ich opravení ani za prepočítanie či úhradu platieb.

3. Servisný poplatok. Zákazník súhlasí s tým, že spoločnosť Adam uhradí na mesačnej báze servisný poplatok z každej platby obdržanej od Užívateľov služieb za poskytnuté profesionálne služby v danom mesiaci, a to vo výške 22% z každej vyfakturovanej profesionálnej služby + DPH.

​4. Zmena výpočtu servisného poplatku. Adam si vyhradzuje právo na zmenu výpočtu servisného poplatku kedykoľvek, a to podľa svojho uváženia na základe faktorov na miestnom trhu a bude Zákazníka v prípade takejto zmeny informovať emailom alebo inak elektronicky. Ďalšie využívanie služieb spoločnosti Adam po akejkoľvek takejto zmene výpočtu servisného poplatku predstavuje súhlas Zákazníka s takou zmenou.

​5. Platba Zákazníkovi. Adam je povinný po započítaní jeho nároku na úhradu servisného poplatku či iných jeho nárokov voči Zákazníkovi, poukázať finančné prostriedky, uhradené Užívateľom služieb Zákazníkovi za poskytnuté profesionálne služby, na účet Zákazníka, ktorý Zákazník oznámi spoločnosti Adam v dostatočnom predstihu. Spoločnosť Adam sa zrieka zodpovednosti za nesprávne peňažné transakcie v prípade, že pri registrácii alebo kedykoľvek v priebehu spolupráce Zákazník poskytne chybné bankové údaje.

​6. Zápočet nároku. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Adam môže vykonávať jednostranný zápočet nárokov spoločnosti Adam na úhradu servisného poplatku či na úhradu zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oproti nárokom Zákazníka voči spoločnosti Adam na vyplatenie finančných prostriedkov obdržaných od Užívateľov profesionálnych služieb.

7. Dane a účtovníctvo. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Zákazník a každá/ý z jeho Profesionálov nesú plnú zodpovednosť za vedenie účtovníctva prípadne daňovej evidencie, platenie daní a odvodov zo svojho vlastného príjmu, či iné povinnosti tak, ako je vyžadované platnými zákonmi.

8. Zmena ceny profesionálnej služby. Cena za profesionálnu službu sa môže v čase meniť v závislosti od požiadaviek a dohody medzi Zákazníkom a Užívateľom služby.

Článok X.
Trvanie zmluvy

1. Doba platnosti zmluvy. Podmienky stanovené v týchto všeobecných obchodných podmienkach vstúpia do platnosti ku dňu registrácie Zákazníka na užívanie služieb spoločnosti Adam. Pred zahájením užívania služieb spoločnosti Adam musíte vykonať registráciu, v rámci ktorej uvediete požadované informácie. Kliknutím na tlačidlo “Registráciou súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Informáciami o spracovaní osobných údajov” v priebehu vašej registrácie prehlasujete a zaručujete, že:
Podľa platných právnych predpisov ste oprávnený s nami uzavrieť zmluvu o užívaní služieb platformy Adam pre účely vášho poskytovania profesionálnych služieb;
Pozorne ste si prečítali tieto Všeobecné obchodné podmienky, vrátane všetkých povinností, ktoré z nich a z tejto zmluvy vyplývajú, úplne im rozumiete a súhlasíte s tým, že nimi budete viazaný;
Všetky informácie, ktoré ste nám poskytli, sú presné, pravdivé, správne a úplné.

​2. Ukončenie. Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať (elektronicky či iným spôsobom), a to z akéhokoľvek dôvodu či bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Spoločnosť Adam môže ďalej túto zmluvu vypovedať aj bez výpovednej lehoty s okamžitou účinnosťou v prípade, že Zákazník už ďalej nespĺňa zákonné podmienky alebo štandardy a zásady spoločnosti Adam pre poskytovanie profesionálnych služieb. O takom ukončení spoločnosť Adam Zákazníka bezodkladne upovedomí.

 

Článok XI.
Zmluvné pokuty

 

1. Porušenie povinnosti. V prípade porušenia povinnosti Zákazníka poskytovať profesionálne služby podľa Zmluvy o dielo riadne a včas, si Adam ponecháva výhradné právo pre účtovanie jednorázového poplatku až do výšky 400€ za každý jednotlivý prípad.

2. Porušenie mlčanlivosti. V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti podľa Článku VIII. odst. 3) je Zákazník povinný uhradiť spoločnosti Adam zmluvnú pokutu vo výške 1.200€ za každé jednotlivé porušenie.

3. V prípade porušenia povinnosti Zákazníka podľa Článku VIII. odst. 5) tejto zmluvy je Zákazník povinný uhradiť spoločnosti Adam zmluvnú pokutu vo výške 4.000€ za každé jednotlivé porušenie.

4. V prípade oneskorenia Zákazníka s úhradou servisného poplatku podľa článku IX. bodu 3) tejto zmluvy je Zákazník povinný uhradiť spoločnosti Adam zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý, aj len začatý deň oneskorenia.

5. Dojednaním o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody vzniknutej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj v prípade, kedy škoda presahuje zmluvnú pokutu. Zmluvné strany vyhlasujú, že výška zmluvných pokút je zjednaná primerane s prihliadnutím na potenciálnu výšku škody pri porušení povinnosti z tejto zmluvy.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

 

1. Zmeny zmluvy. Spoločnosť Adam si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať úpravu tejto zmluvy, a to s platnosťou od momentu oznámenia nového znenia zmluvy prostredníctvom e-mailu na online portáli, ktorý je k dispozícii v rámci služieb Adama, alebo inak elektronicky Zákazníkovi. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok bude revidované znenie zverejnené na webových stránkach: (www.maliaradam.sk). Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že používaním služieb Adam po oznámení nového znenia zmluvy prejavuje týmto súhlas a je ním viazaný. Pokiaľ Zákazník so zmenou zmluvy nesúhlasí, má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 3 dní od oznámenia zmeny. Žiadosť o odstúpenie od zmluvy musí Zákazník zaslať e-mailom na adresu adam@maliaradam.sk.

​2. Rozhodné právo. Táto zmluva sa riadi právom Českej republiky.

3. Postúpenie. Zákazník nesmie úplne ani čiastočne postúpiť či previesť túto zmluvu ani žiadnu zo svojich práv alebo povinností podľa tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Spoločnosť Adam môže túto zmluvu alebo niektoré či všetky svoje práva alebo povinnosti podľa tejto zmluvy úplne či čiastočne čas od času a bez súhlasu postúpiť či previesť.

4. Úplné znenie zmluvy. Táto zmluva vrátane úvodnej časti a všetkých doplnkových zmluvných podmienok predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán vo veci daného predmetu zmluvy a nahrádza a zneplatňuje všetky predchádzajúce a súbežné zmluvy či dojednania týkajúce sa takého predmetu. V rámci tejto zmluvy sa výrazy “vrátane” a “zahŕňať” rozumejú spojeniu “vrátane, nie však výlučne”.

​5. Oddeliteľnosť. Ak bude ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy na základe ktoréhokoľvek práva úplne alebo čiastočne uznané za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, nebude také ustanovenie alebo jeho časť v danom rozsahu považovaná za súčasť tejto zmluvy, avšak zákonnosť, platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcej časti tejto zmluvy tým nebude dotknutá. V takom prípade zmluvné strany zamenia nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie (alebo jeho časť) ustanovením (alebo jeho častí), ktoré je zákonné, platné a vymáhateľné, a ktoré má vzhľadom na obsah a účel tejto zmluvy v najvyššej možnej miere podobný účinok ako nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie (alebo jeho časť).

6. Dátum platnosti Všeobecných obchodných podmienok: 1. 8. 2020

bottom of page