top of page

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

Ob

Spoločnosť Adam Technology s.r.o., IČO: 09360735, so sídlom Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6, prevádzkujúca webovú aplikáciu Adam na webovej stránke maliaradam.sk (ďalej len "Spoločnosť"), ako prevádzkovateľ osobných údajov, si týmto dovoľuje informovať používateľov webovej aplikácie (ďalej aj " subjekty údajov") o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov Spoločnosťou, vrátane rozsahu práv subjektov údajov súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov Spoločnosťou.


 

1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?
Spoločnosť spracúva nasledujúce osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov; ďalej len "Nariadenie"), a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov tieto osobné údaje:

 

(a) Identifikačné a adresné údaje 

 • (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, kontaktná adresa, číslo bankového účtu); Spoločnosť spracúva osobné údaje len v súlade s nižšie uvedenými účelmi a v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na splnenie týchto stanovených účelov.

(b) Informácie vyžadované platnými právnymi predpismi na daňové účely 

 • Meno a priezvisko alebo názov firmy, trvalý pobyt alebo sídlo firmy, miesto narodenia, dátum narodenia, identifikačné číslo daňového poplatníka, štát, kde ste rezidentom, DIČ, identifikačné číslo bankového účtu, majiteľ bankového účtu.

(c) Automaticky zhromažďované informácie

 • vaša IP adresa, typ prehliadača, operačný systém, verzia aplikácie a geografická poloha. Zhromažďujeme aj informácie o vašom používaní webovej lokality Adam, ako sú navštívené stránky alebo použité vyhľadávacie výrazy. Tieto informácie zhromažďujeme prostredníctvom nastavení súborov cookie. Viac informácií o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v našom vyhlásení o súboroch cookie.

2. NA AKÉ ÚČELY A NA ZÁKLADE AKÝCH PRÁVNYCH TITULOV SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

(a) Sprostredkovanie komunikácie medzi nezávislými poskytovateľmi služieb a ich koncovými zákazníkmi

 • Spracúvanie osobných údajov v rozsahu - meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, kontaktná adresa, číslo bankového účtu, je nevyhnutné na sprostredkovanie komunikácie medzi nezávislými poskytovateľmi maliarskych a iných remeselníckych a služieb v oblasti domácnosti a ich koncovými zákazníkmi a následné plnenie práv a povinností vyplývajúcich z poskytovania služieb spoločnosťou Adam, vrátane vedenia evidencie týchto vzťahov a súvisiacej komunikácie medzi vami a Spoločnosťou prostredníctvom webovej aplikácie.

(b) Ochrana právnych záujmov ("nároky")

 • Spracúvanie osobných údajov v obmedzenom rozsahu potrebnom na účely oprávnených záujmov Spoločnosti pri vymáhaní nárokov Spoločnosti voči tretím stranám a na zabezpečenie obrany v prípade nárokov uplatnených voči Spoločnosti. 

(c) Marketing a propagácia Spoločnosti a služieb webovej aplikácie prostredníctvom zasielania reklamných e-mailov a iných obchodných oznámení elektronickými prostriedkami podľa zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti

 • Spoločnosť zhromažďuje a spracúva osobné údaje subjektov údajov v rozsahu - e-mailová adresa.

 • Z odberu reklamných e-mailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz na odhlásenie v zasielaných správach.

(d) Na vykazovanie potrebných informácií v súlade s právnymi predpismi na daňové účely (najmä so smernicou DAC7)

 • Spracúvanie osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko alebo názov firmy, adresa trvalého pobytu alebo sídlo firmy, miesto narodenia, dátum narodenia, identifikačné číslo daňového poplatníka, krajina, kde ste rezidentom, DIČ, identifikačné číslo bankového účtu, číslo účtu vlastníka účtu, je nevyhnutné na reportovanie potrebných informácií v súlade s právnymi predpismi na daňové účely (najmä smernicou DAC7).

 

3. KTO VŠETKO JE PRIJÍMATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Osobné údaje môžu byť pre zaistenie vyššie popísaných účelov vedľa Spoločnosti a ich zamestnancov spracovávané aj partnermi Spoločnosti. Externých partnerov, ktorí ako spracovatelia môžu spracovávať Vaše osobné údaje, si Spoločnosť starostlivo vyberá a zverí osobné údaje iba tým, ktorí poskytujú dostatočné záruky zaistenia vhodných technických a organizačných opatrení, aby nemohlo najmä dôjsť k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupneniu. odovzdávaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim.


Ďalšie subjekty, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom, sú alebo v budúcnosti môžu byť:

 

 • osoby, ktoré pre Spoločnosť zabezpečujú technickú prevádzku služieb alebo prevádzkovateľov technológií, ktoré Spoločnosť na tieto služby využíva (napr. dodávatelia softvérových a IT systémov; poskytovatelia komunikačných služieb; poskytovatelia marketingových a propagačných služieb);

 • osoby, ktoré pre Spoločnosť poskytujú poradenské služby (napr. právnická kancelária);

 

Spoločnosť je ďalej povinná odovzdať niektoré vaše osobné údaje na základe platných právnych predpisov, napr. správnym orgánom, súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s prípadným správnym, trestným alebo občianskoprávnym konaním.


4. AKO DLHO SPOLOČNOSŤ SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 • Vaše osobné údaje Spoločnosť spracúva po dobu trvania zmluvného vzťahu a nasledujúcich 5 rokov po ukončení tohto zmluvného vzťahu, a to najmä v súvislosti s prípadnými budúcimi nárokmi voči vám alebo z vašej strany voči Spoločnosti. 
  Osobné údaje, pri ktorých zanikol účel ich spracúvania alebo uplynula doba, počas ktorej môžu byť spracúvané, budú bezodkladne a nenávratne zlikvidované.

 • V prípade spracúvania vašich osobných údajov na základe zákonných povinností Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje po dobu stanovenú právnymi predpismi, a to najmä daňovými a účtovnými predpismi.

 • V prípade oprávneného záujmu Spoločnosti spracúvame vaše osobné údaje po dobu určenú podľa jednotlivých účelov s prihliadnutím na konkrétny oprávnený záujem. 


 

5. AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV ZO STRANY SPOLOČNOSTI?

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte ako subjekt údajov tieto práva:

 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (ak je spracovanie založené na súhlase);

 • Právo na prístup k osobným údajom (právo požadovať informáciu, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú Spoločnosťou spracovávané, a pokiaľ je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom ak ďalším informáciám podľa čl. 15 Nariadenia);

 • Právo na prenositeľnosť údajov (právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto údaje inému správcovi; a ďalej právo na to, aby sa osobné údaje preniesli priamo od jedného správcu k druhému správcovi, ak je to technicky možné);

 • Právo na opravu (právo požadovať, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú);

 • Právo na obmedzenie spracovania (právo požadovať, aby Spoločnosť obmedzila spracovanie, oi v prípade, že z dôvodu uplatnenia práva na opravu, Spoločnosť overuje správnosť údajov; alebo pokiaľ by zo strany Spoločnosti boli osobné údaje spracovávané protiprávne, ale nechcete vykonať ich vymazanie);

 • Právo na výmaz (právo požadovať, aby Spoločnosť vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazala, oi ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo ste odvolali súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje Spoločnosťou spracovávané a neexistuje žiadny ďalší právny titul pre spracovanie, alebo pokiaľ by zo strany Spoločnosti boli osobné údaje spracovávané protiprávne);

 • Právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov

:

6. AKO MÔŽETE KONTAKTOVAŤ SPOLOČNOSŤ?

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo si uplatňujete vyššie uvedené práva, môžete sa na Spoločnosť obrátiť písomne na adrese Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6, alebo e-mailom na adrese: adam@maliaradam.sk .

bottom of page