top of page

ADAM VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní vztah a služby:

1. 1. Adam: 

Adam je obchodní společnost Adam Technology s.r.o., se sídlem Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6, IČ 09360735 zapsána v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 335125.

Adam je technologickou platformou (dále jen “platforma Adam”), pomocí které mohou fyzické a právnické osoby projevovat zájem o poskytnutí malířských a dalších řemeslných služeb nebo služeb v oblasti domácnosti (dále jen “malířské služby”) poskytovaných nezávislými poskytovateli těchto služeb, na základě smlouvy se společností Adam. Berete na vědomí, že společnost Adam neposkytuje malířské ani jiné řemeslné služby nebo služby v oblasti domácnosti a že všechny takové služby jsou poskytovány nezávislými dodavateli, kteří nejsou zaměstnanci společnosti Adam.

Přístupem ke službám a jejich používáním vyjadřujete souhlas s těmito smluvními podmínkami (dále jen “Smlouva”), které ustanovují smluvní vztah mezi vámi a společností Adam. Pokud s těmito smluvními podmínkami nesouhlasíte, nesmíte služby používat. Tyto smluvní podmínky výslovně nahrazují předchozí smlouvy nebo ujednání s vámi. Společnost Adam smí platnost těchto smluvních podmínek nebo kterýchkoliv vám poskytovaných služeb okamžitě ukončit nebo může zcela ukončit nabídku služeb či odepřít přístup ke službám či jakékoliv jejich části, a to kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu.

Společnost Adam může smluvní podmínky týkající se služeb změnit. Platnost změn začíná okamžikem publikování takto aktualizovaných smluvních podmínek společností Adam na tomto místě nebo okamžikem publikování změněných smluvních podmínek v příslušné službě. Přístupem ke službám nebo jejich používáním po publikování změn vyjadřujete svůj souhlas se změněnými smluvními podmínkami.

​1. 2. Uživatel služby (dále též ”Vy” nebo “Uživatel”):

Uživatelem služby se rozumí fyzická či právnická osoba, která projevila zájem o poskytnutí malířských služeb poskytovaných nezávislými dodavateli.

Pokud jste fyzická osoba, prohlašujete využíváním platformy Adam, že máte věk nejméně 18 let nebo  u vás nastaly jiné okolnosti, s nimiž zákon spojuje nabytí svéprávnosti  a jste tedy osoba svéprávná.

Pokud jednáte jménem právnické osoby, prohlašujete využíváním platformy Adam, že máte právo uzavřít tuto Smlouvu jménem právnické osoby, jejíž údaje (především jméno, IČO) jste jako reprezentant této právnické osoby poskytl společnosti Adam při projevení zájmu o poskytnutí malířských služeb.

Vědomým poskytnutím nepravdivých informací včetně, ne pouze, jména, adresy, tel. čísla, e-mailové adresy je závažné a podvodné jednání, které může způsobit významné škody a porušení ochrany osobních údajů pro společnost Adam, nezávislé poskytovatele malířských služeb a další třetí osoby včetně časové náročnosti, úsilí a nákladům vynaloženým na zpracování takového požadavku a včetně potenciálních pokut. Pokud při projevení zájmu o poskytnutí malířských služeb vědomě poskytnete společnosti Adam nepravdivé, náhodné nebo jinak smyšlené informace, vystavujete se riziku pokuty ze strany společnosti Adam ve výši 800 € za každé takto vědomě poskytnuté nepravdivé údaje.

 

​1. 3. Malíř:

Malířem se rozumí nezávislý poskytovatel služeb, který je právnická nebo fyzická osoba, která má jakožto smluvní partner společnosti Adam zájem o uzavření Smlouvy o dílo s Uživatelem služby, jejímž předmětem je poskytování malířských služeb.

Berete na vědomí, že Malíři jsou nezávislí poskytovatelé služeb a nejsou zaměstnanci společnosti Adam. Mezi Malíři a společností Adam neexistuje jakýkoliv pracovněprávní vztah.

Berete na vědomí, že Adam neprovádí kontrolu profesionálních licencí či povolení Malířů poskytujících služby vyžádané prostřednictvím platformy Adam.

Poskytování malířských služeb:

Berete na vědomí, že Adam není poskytovatelem malířských služeb. Malířské služby jsou dodávány nezávislými poskytovateli služeb - Malíři, kteří nejsou zaměstnanci společnosti Adam.

1. 4. Smlouva o dílo:

Smlouvou o dílo se rozumí smlouva, uzavřená mezi Uživatelem služby a Malířem, jejímž předmětem je závazek Malíře poskytnout Uživateli služby malířské služby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutou cenu.

1. 5. Prostor poskytování služeb:

Jedná se o prostory, které Uživatel služby specifikoval při projevení zájmu o malířské služby v Poptávce.

1. 6. Způsob komunikace stran

Komunikace stran probíhá prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v případě Uživatele služby v Poptávce a v případě společnosti Adam na webových stránkách společnosti Adam.

2. Zadání poptávky k vyhledání Malíře

2. 1. Obsahem zadání poptávky k vyhledání Malíře na webu www.maliaradam.sk nebo na jiné, přesměrované nebo jinak upravené adrese (dále jen “Poptávka”) je zejména:

- specifikace velikosti podlahové plochy prostoru poskytování služeb, o jehož vymalování má Uživatel služby zájem

- informace, zda je třeba, aby Malíř nakoupil materiál (barvu) nebo Uživatel na vlastní náklady materiál přichystá

- Uživatelem zvolené odstíny barev

- informace, zda má Uživatel zájem v rámci provedení malířských prací o stěhování především nábytku nebo jiných movitých věcí a důkladný úklid po provedení malířských služeb

- informace, zda má Uživatel zájem o odstranění staré výmalby či tapet nebo jiný významný zásah či opravu k řádnému provedení malířských služeb

- cena nabízená Uživatelem služby Malíři za provedení malířských služeb

- jméno a příjmení Uživatele služeb

- telefonní číslo Uživatele služeb

- e-mailová adresa Uživatele služeb

- Uživatelem služby preferované datum provedení malířských služeb Malířem

- adresa prostoru poskytování služeb

3. Rozsah malířských prací

3. 1. Přesná specifikace Uživatelem služby poptávaných služeb Malíře je uvedena v Poptávce malířských služeb.

3. 2. Zajištěné malířské služby jsou prováděny v místě poskytování služeb uvedeném v Poptávce malířských služeb.

3. 3. Konečný rozsah prací a cenu za provedení prací si Uživatel služby s Malířem odsouhlasí v místě poskytování služeb před zahájením malířských prací, a to písemnou formou s podpisem obou stran (dále také jen „Objednávka“).

4. Cena 

4. 1. Berete na vědomí, že využívání služeb platformy Adam může mít za následek poplatky za služby nebo zboží, které obdržíte od Malíře. Poté, co jste obdrželi služby nebo zboží získané využíváním služby platformy Adam vám platbu příslušných poplatků jménem Malíře zprostředkuje společnost Adam jako zástupce pro výběr plateb s omezenou pravomocí takového Malíře. Poplatky vámi zaplacené jsou konečné a nevratné, pokud společnost Adam nestanoví jinak.

4. 2. Adam na webu www.maliaradam.sk Uživateli po zadání vstupních informací nabízí doporučenou cenu, která dle Adama odpovídá zadaným vstupním informacím, a při které dle Adama může dojít ke spojení Uživatele služby s Malířem. Tato cena je pouze doporučená a odhadovaná na základě Uživatelem služby vložených informací. Konečná cena je stanovená výhradně na základě dohody mezi Malířem a Uživatelem služby na místě provedení Služeb před zahájením poskytování malířských služeb Malířem. Adam konečnou cenu nestanovuje a nemá na její stanovení jakýkoliv vliv.

 

4. 3. Konečná cena za poskytnutí malířských služeb bude Malířem stanovena před zahájením malířských služeb na místě na základě odborného zhodnocení rozsahu prací, vyměření Prostoru poskytování služeb a dalších faktorů, které mohou mít na finální cenu vliv.

 

4. 4. V případě, že se konečná cena stanovená Malířem před zahájením malířských služeb bude lišit od doporučeného odhadu, má Uživatel právo před zahájením malířských prací na zrušení Poptávky.

 

4. 5. Cena je splatná vždy do 5. dne od předání hotových prací Malířem výhradně a ne jinak než na účet CZ4920100000002202019390. Na platby hotovostí nebo na jiný účet nebude brán zřetel.

 

4. 6. V případě vzniku přeplatku má Uživatel právo na jeho vrácení, a to ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy existenci přeplatku Adam potvrdil e-mailem.

 

4. 7. Uživatel služby má právo svoji Poptávku do 5 dnů před plánovaným zahájením malířských služeb bezplatně zrušit. Pokud dojde ke zrušení Poptávky později než 5 dnů před plánovaným zahájením malířských služeb Malířem, Adam může Uživateli služby účtovat storno poplatek do výše 30 % doporučené ceny Poptávky, minimálně však 80 €.

5. Uzavření Smlouvy o dílo

5. 1. Uzavření Smlouvy o dílo je stvrzeno podpisem Objednávky.

5. 2. Uzavřením Smlouvy o dílo se Malíř zavazuje poskytovat Uživateli služby malířské služby v rozsahu a za podmínek stanovených v Objednávce malířských služeb na místě před zahájením malířských služeb.

 

5. 3. Adam negarantuje profesionalitu, provedení ani kvalitu dodání služby od jednotlivých Malířů. 

5. 4. Platforma Adam umožňuje efektivní spojení Uživatele služby s Malířem. Adam Uživateli služeb nedoporučuje, ani jinak neradí s volbou konkrétního Malíře.

5. 5. V případě opakovaných Poptávek stejného Uživatele služby nebo Poptávek na stejný Prostor poskytování služeb Adam negarantuje, že dojde ke spojení se stejným Malířem, identickému provedení nebo kvalitě malířských služeb.

 

6. Ostatní podmínky Smlouvy o dílo

Nad rámec ujednání uvedených v těchto Podmínkách shora a v Poptávce malířských služeb se sjednávají tyto podmínky poskytování malířských služeb Malířem Uživateli služby:

6. 1. Malíř je povinen Uživatele služby informovat o rozsahu a konečné ceně malířských služeb, a to podpisem Objednávky Malířem a Uživatelem služby.

6. 2. Malíř je oprávněn provést výmalbu v kteroukoliv dobu či kterýkoliv den v době v závislosti na dohodě s Uživatelem služby.

6. 3. Uživatel služby se zavazuje poskytovat Malíři potřebnou součinnost vyplývající ze smluvních ujednání nebo Malířem odůvodněně požadovanou, a to zejména:

- pustit Malíře do prostor určených k vymalování, popř. předat Malíři  klíče nebo přístupové kódy od prostor objektu za účelem provedení malování.

- zajistit, aby byly Prostory poskytování služeb dostupné k malování a způsobilé pro provedení malování, a to především vyklizeny od všech předmětů, které brání či mohou bránit provedení malování. Malíř není povinen zajistit odstranění těchto předmětů pro řádný výkon své činnosti. Nebudou-li tyto předměty odstraněny, Malíř není povinen a oprávněn zajistit jejich odstranění a provedení malování a současně Malíř neodpovídá za vady prováděné činnosti způsobené neodstraněním těchto předmětů. Uvedené není uplatňováno, pokud Uživatel služby v Poptávce projevil zájem, popř. s Malířem před potvrzením finální ceny sjednal službu stěhování především nábytku nebo jiných movitých věcí a důkladný úklid po provedení malířských služeb

- zajistit Prostor provedení služeb tak, aby byly odstraněny tapety a stará výmalba, případně aby nebyly nutné další významné zásahy či opravy k řádnému provedení malířských služeb Malířem. Uvedené není uplatňováno, pokud Uživatel služeb projevil zájem, popř. s Malířem před potvrzením finální ceny sjednal službu odstranění staré výmalby či tapet nebo jiný významný zásah či opravu k řádnému provedení malířských služeb

- zdržet se všeho, čím by bylo bráněno v provedení malování

- Uživatel služby se zavazuje bez zbytečného odkladu po provedeném malování tento prohlédnout a zkontrolovat

- je-li Uživatelem služby právnická osoba, zavazuje se zajistit dodržování uvedených povinností i uživateli objektu, ve kterém dochází k poskytování služby.

6. 4. V případě prodlení Uživatele služby s úhradou ceny za potvrzenou Objednávku (tj. odměny za provedené malířské služby) se Uživatel služby zavazuje zaplatit Malíři smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý den prodlení.

 

7. Kontrola provádění malířských služeb a řešení reklamací

7. 1. S ohledem na charakter prováděné činnosti je Uživatel služby oprávněn vytknout vady provedené práce Malíře bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději však v den předání vymalovaných prostor Malířem, a to uvedením vytýkaných vad do Předávacího protokolu s tím, že je povinen popsat konkrétní vady malířských služeb a zasláním kopie Předávacího protokolu na e-mail společnosti Adam uvedený na webu společnosti.

 

7. 2. V případě že nebude služba reklamována způsobem dle odstavce shora, má se za to, že byla provedena řádně v souladu s Objednávkou.

 

7. 3. V případě skrytých vad je Uživatel služby oprávněn vytknout vady provedené práce bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději však 24 měsíců po předání hotových prací.

 

7. 4. V případě, že Malíř způsobí porušením svých smluvních povinností Uživateli služby škodu, má Uživatel služby nárok na její náhradu ze strany Malíře.

 

7. 5. Před vpuštěním Malíře do Prostor poskytování služeb je Uživatel služeb povinen bezpečně uložit veškeré cenné a křehké předměty. Za případnou ztrátu nebo poškození těchto předmětů Adam nenese žádnou odpovědnost.

 

8. Ochrana osobních údajů

8. 1. Uživatel služby uděluje dle ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých společnosti Adam. Zpracování předmětných osobních údajů je nezbytné pro plnění dle Poptávky.

8. 2. Osobní údaje Uživatele služby mohou být předány Malíři, který projevil zájem o poskytování služeb Uživateli služeb dle jeho zadané Poptávky.

 

8. 3. Používáním platformy Adam především, ne pouze, zadáním Poptávky vyslovujete souhlas s obdržením komunikace ze strany Adama, a to včetně SMS zpráv, telefonátů, e-mailové komunikace nebo dopisů. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat. 

 

8. 4. Adam informuje Uživatele služby o jeho právu přístupu k osobním údajům a právu na opravu osobních údajů. Pokud Uživatel služby zjistí nebo se domnívá, že Adam provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele služby nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat společnost Adam o vysvětlení, požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn, zejména se může jednat o blokování poskytnutých osobních údajů, provedení jejich opravy, jejich doplnění či likvidaci.

 

8. 5. Uživatel služby tímto uděluje společnosti Adam výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se jeho služeb na elektronickou adresu.  Adam informuje Uživatele služby, že souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu může kdykoli odvolat.

 

8. 6. Společnost Adam může poskytnout zpracovateli pojistných nároků nebo pojišťovně všechny potřebné informace v případě stížnosti, sporu nebo konfliktu, který může znamenat vznik pojistného nároku a jehož účastníkem jste vy a nezávislý poskytovatel, pokud jsou takové informace nezbytné k vyřešení dané stížnosti, sporu nebo konfliktu.

8. 7. Používateľ služby dáva súhlas maliarovi, aby zhotovil fotografie alebo videá z dokončenej práce a dáva súhlas Adamovi použiť tieto materiály pre ich web, Facebook, Google alebo pre iné propagačné materiály alebo účely.

 

9. Společná a závěrečná ustanovení

 

9. 1. Tyto Podmínky platí subsidiárně pro jednotlivé Smlouvy o dílo a Poptávky malířských služeb.

 

9. 2. Služby jsou poskytovány “tak, jak jsou” a “pokud jsou k dispozici”. Společnost Adam se zříká všech prohlášení a záruk, ať už výslovných, nepřímých či zákonných, které nejsou výslovně uvedeny v těchto smluvních podmínkách.

 

9. 3. Společnost Adam navíc nečiní žádná prohlášení, záruky nebo závazky týkající se spolehlivosti, včasnosti, kvality, vhodnosti či dostupnosti služeb nebo jakýchkoli služeb vyžádaných prostřednictvím využití našich služeb ani záruky, že služby budou nepřetržité či bezchybné.

 

9. 4. Společnost Adam negarantuje kvalitu, vhodnost, bezpečnost či dostupnost Malíře.

9. 5. Uživatel služby uděluje svůj výslovný předchozí souhlas ve smyslu ust. § 1897 věta druhá občanského zákoníku s tím, aby společnost Adam postoupila jím zvolené třetí osobě práva z Poptávky pro něj vyplývající, a to pokud současně s tím na stejnou osobu převede i povinnosti z této Poptávky pro něj vyplývající. V případě potřeby se Uživatel služby zavazuje udělit souhlas dle věty první tohoto odstavce v příslušné formě i ve vztahu ke třetí osobě zvolené společností Adam.

 

9. 6. Uživatel služby potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí.

9. 7. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2020.

Adam Technology s.r.o. | Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6 | IČ: 09360735
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 335125
www.maliaradam.sk

bottom of page